De koopovereenkomst wordt gesloten tussen HWB International BVBA (hierna HWB), gevestigd en kantoorhoudende te Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem. Ingeschreven in het Belgische handelsregister onder ondernemingsnummer BE 869.926.385. En;

  1. HWB streeft naar een levertijd van 4 werkdagen. De koper kan de producten zonder opgaaf van redenen binnen 7 dagen na ontvangst retourneren. Het retourneren geschiedt voor rekening en risico van De Koper. Eventuele kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van De Koper. De Koper dient de Maca ongebruikt en in oorspronkelijk verpakking en toestand te retourneren.
  2. HWB heeft het recht de koopovereenkomst om haar moverende reden te ontbinden. Indien HWB van deze bevoegdheid gebruik wenst te maken, dient zij de overeenkomst binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden en De Koper hiervan schriftelijk of per elektronische post op de hoogte te stellen op het door De Koper opgegeven (elektronische) adres. HWB zal de door De Koper geplaatste bestelling niet meer leveren en zal derhalve ook geen gebruik maken van een eventueel afgegeven machtiging.
  3. Voor het uitvoeren van de koopovereenkomst legt HWB de persoonsgegevens van De Koper vast. Deze gegevens kunnen naast het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden om De Koper te informeren over producten en diensten van HWB. Indien De Koper geen prijs stelt op deze informatie, dan kan De Koper dit schriftelijk melden bij HWB, Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem, Belgie.
  4. Alle aanbiedingen op joyvit.eu zijn vrijblijvend en HWB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
  5. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HWB. HWB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HWB dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  6. De op Maca.be opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
  7. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
  8. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en HWB voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en HWB, is HWB niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HWB

Wilt u het bestelde terugsturen? Neem even contact met ons op. 
Download het officiële modelformulier voor retouren.